Projektid ja uuringud

HERMES II projekt

EKJA
Projektid ja uuringud

www optek ch 2006.-2007. aastal toetas EKJA tegevusi Euroopa Komisjoni http://www.accomacinn.com/?falos=abatrade-%C3%BCberweisung abatrade überweisung Leonardo da Vinci programmi projekt HERMES II, mille eesmärk oli aidata kaasa ettevõtete ja huvigruppide keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Projekti läbiviija Eestis on SEI-Tallinn ning partneriteks on Poola, Tsehhi, Läti, Leedu ja Iirimaa organisatsioonid.

trading application Selle projekti raames anti välja EKJA teabelehed nr 8-12. Mainitud teabelehed olid eelnevatest pisut mahukamad ning sisaldasid senisest enam keskkonnajuhtimisalaseid uudiseid Euroopast ning pikemaid keskkonnajuhtimisalaseid artikleid Eestist.

http://www.soleg.de/?optionende=mit-bin%C3%A4ren-optionen-handeln&6a3=83 mit binären optionen handeln Sama projekti raames on loodud keskkonnajuhtimisalane portaal ECO-NET.EE, mis toetab EKJA tegevusi.

Eco Forum Baltica

EKJA
Projektid ja uuringud

http://mksplumbing.com.au/?sese=metatraeder-4-aprire-conto-demo&394=45 metatraeder 4 aprire conto demo 2003. aastal jätkus Eco Forum Baltica projekt, kus SEI-Tallinn koostöös Stockholmi Maakonnavalitsuse, Rootsi Keskkonnajuhtide Assotsiatsiooni, Rootsi Kaubanduskoja ja mitmete teiste Rootsi, Läti, Leedu ja Poola partneritega tutvustas erinevaid keskkonnajuhtimismeetmeid ning viis läbi mitmeid keskkonnajuhtimist tutvustavaid tegevusi.

Projekti rahastas Rootsi Majandusarengu Agentuur (NUTEK) ja Euroopa Liidu programm Baltic Sea Region INTERREG III B.

Projekti eesmärgid:

  • Aidata Balti regiooni (Eesti, Läti, Leedu, Poola) ettevõtetel vähendada oma tegevusest tulenevat keskkonnamõju ja parandada konkurentsivõimet läbikeskkonnajuhtimissüsteemide (EMAS/ISO 14001) rakendamise
  • Toetada osalevate riikide ettevõtete ja organisatsioonide vahelist koostööd ja vahendada informatsiooni keskkonnasõbralike tehnoloogiate kohta
  • Parandada Läänemerd ümbritsevate riikide ametkondade (ministeeriumid, omavalitsused jt) ja organisatsioonide vahelist koostööd ning vahetada kogemusi ja tõsta pädevust keskkonnajuhtimise valdkonnas

BALTEMA

EKJA
Projektid ja uuringud

2002. aasta lõpus alustas Rahvusvaheline Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (INEM) projektiga “Unternehmensverband für Umweltbewusstes Management für die Baltischen Länder” (edaspidi BALTEMA), mille eesmärgiks on toetada keskkonnajuhtimise arengut Balti riikides. Eestipoolseks koostööpartneriks on Säästva Eesti Instituut (SEI-Tallinn). 2004. aasta lõpuni kestva projekti rahastajaks on Saksa Keskkonnafond (Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)).

Projekti peamised ülesanded ja tegevused on:

  • Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni loomisele kaasaaitamine ja tegevuste algatamine, liikmeskonna moodustamine
  • Keskkonnajuhtimise meetodite koolitused, näiteks ökokaardistamine, keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine, jms.
  • Pilootprojektide läbiviimine ja abimaterjalide publitseerimine, jne.

INEM – International Network for Environmental Management Rahvusvaheline Keskkonnajuhtimise Organisatsioon

EKJA
Projektid ja uuringud

EKJA on INEM-i tegevliige.

INEM on mittetulunduslik ning erapooletu rahvusvaheline föderatsioon, mis koosneb rahvuslikest keskkonnajuhtimise assotsiatsioonidest ning keskkonnasõbraliku tootmise keskustest. INEM-i eesmärgiks on vähendada majandustegevusest tulenevat keskkonnamõju ning selgitada äri- ning tööstusringkondadele keskkonna tähtsust üleüldises arengus.

INEM loodi 1991. aasta veebruaris Austria, Saksamaa ja Rootsi keskkonnajuhtimise assotsiatsioonide poolt ning seda tutvustati avalikkusele Teisel Maailma Tööstuse Keskkonnajuhtimise Konverentsil 1991. aasta aprillis Rotterdamis.

INEM-i peamised ülesanded on keskkonnajuhtimise põhimõtete ning meetodite tutvustamine, arendamine, levitamine ja rakendamine ning rahvuslike keskkonnajuhtimise assotsiatsioonide loomine üle kogu maailma. INEM pöörab erilist tähelepanu väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (SMEs), arengumaadele ning Kesk- ja Ida-Euroopa/SRÜ riikidele ning äriringkondade, kohalike omavalitsuste ja akadeemiliste/uurimisasutuste koostööle.

Kontaktid:
Osterstrasse 58
20259 Hamburg, Saksamaa
Tel: +49 40 4907 1600
Faks: +49 40 4907 1601
E-post: office@inem.org
Koduleht: www.inem.org

Väljastatud keskkonnakomplekslubade kvaliteet Eestis

EKJA
Projektid ja uuringud

EKJA viis koos asutajaliikmete ELLE ja SEI Tallinnaga 2010. aasta teisel poolel Keskkonnaameti tellimusel läbi uuringu keskkonnakomplekslubade kvaliteedi hindamiseks. Kompleksloa kvaliteedi uurimisel võeti aluseks seaduses sätestatud nõuded (vastavuse hindamiseks oli koostatud 41 kontrollküsimust). Lisaks lubade analüüsi teostamisele toimusid ka intervjuud Keskkonnaameti regioonide keskkonnakorralduse spetsialistide ehk keskkonnakompleksloa halduritega, et uurida lubade menetlemise ja koostamise aluseid ning praktikat. Lisaks toodi uuringus välja soovitused komplekslubade kvaliteedi parandamiseks.

Loe uuringu aruannet siit: operazioni autopzionibinarie come guadagnare binär optionen wikipedia Keskkonnakompleksloa kvaliteedi hindamise aruanne

Keskkonnahoidlike ettevõtete tunnustusskeemi täiustamine

EKJA
Projektid ja uuringud

EKJA projektitaotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) osutus edukaks ning septembris 2011 alustati projektiga “Keskkonnahoidlike ettevõtete tunnustusskeemi täiustamine”.

Projekti eesmärk on tõsta ettevõtete ja organisatsioonide keskkonnateadlikkust ning suurendada nende motivatsiooni keskkonnategevuse parendamiseks (sh keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks). Projekt keskendub peamiselt olemasoleva, kuid siiani mitte piisavalt kõlapinda leidnud Keskkonnaministeeriumi “Aasta Keskkonnategija” konkursi täiustamisele ja populariseerimisele. Projekti tegevused viiakse läbi koostöös Keskkonnaministeeriumiga, kellele EKJA pakub tuge ja sisendit tunnustusskeemi täiustamiseks. Tänu keskkonnaalase teadlikkuse tõstmisele
ettevõtetes ja organisatsioonides ning tehtud keskkonnaparenduste esitlemisele avalikkuse ees suureneb keskkonnateadlikkus ka ühiskonnas
laiemalt.

Töö käigus läbiviidavate tegevuste kirjeldus ja põhjendatus:
1. Ülevaade ja analüüs olemasolevate tunnustusskeemide kohta: eesmärk on saada ülevaadet erinevatest konkurssidest, et uurida võimalust neid omavahel integreereerida ja skeemi täiustada. Täiustunud konkurss peab olema ajakohane ning arvesse tuleb võtta olulisi kriteeriume ja integreerida uusi kategooriaid. Oluline on võimaldada laiemal ringil organisatsioonidel konkurssil osaleda.
2. Tunnustusskeemi täiustamine: siiani on olemasolev tunnustusskeem leidnud vähe kõlapinda, seda tuleb uuenduste ja täienduste abil populariseerida.
3. Teabe levitamine ja võimalike konkursil osalejate kaasamine: tuleb enam tunnustusskeemi kohast teavet levitada ning erinevaid huvirühmi kaasata.
4. Konkursitaotluse koostamise nõustamine – ettevõtted vajavad selgelt abi, et karmides konkursside tingimustes korrektselt taotlusi esitada, eriti rahvusvaheliste konkursside puhul.

Kõik tegevused panustavad kokkuvõttes nii EMAS, ISO 14001 kui EL ökomärgise rakendamise aktiivistumisse.

Projekt kestab 30. novembrini 2012.

NB! Tutvu 2012. aasta keskkonnasõbralike ettevõtetega:
Uudis võitjate ja tunnustatute kohta
Heade näidete andmebaas (sh Keskkonnaministeeriumi konkursil edukalt osalendud ettevõtted)

Lisateave:
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
ekja@ekja.ee
+372 627 6115

Keskkonnahoidliku ettevõtluse koostöövõrgustiku tõhustamine

EKJA
Projektid ja uuringud

192[1]EKJA projektitaotlus Norra Vabaühenduste fondi osutus edukaks ning 1. juunil 2009 alustati projektiga
binäre optionen trader “Keskkonnahoidliku ettevõtluse koostöövõrgustiku tõhustamine”.


Projekt kestab 31. maini 2010.

Projekti ig forex mt4 eesmärk on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) kui keskkonnahoidlikke ettevõtteid/organisatsioone ja üksikisikuid koondava vabaühenduse tegevuse tõhustamine, et tugevdada keskkonnahoidliku ettevõtluse koostöövõrgustikku, suurendada nende pädevust ja koostööd teiste osapooltega (sh ametkondadega).

Selle saavutamiseks keskendub projekt ühelt poolt EKJA kui organisatsiooni toimimise tõhustamisele ja teiselt poolt nii EKJA liikmeskonnale kui ka teistele seotud huvirühmadele suunatud tegevusvahendite (infoportaal, seminarid, teabeleht, ümarlauad, koostöö) väljaarendamisele.

Senisest enam üritab EKJA olla avatud laiemale üldsusele ning aidata kaasa keskkonnajuhtimisalase teabe jõudmiseni kõigi huvirühmadeni.

Projektitegevusi kajastatakse EKJA kodulehel.

sito pericolosi opzioni binarie italiano SEMINARID
Projekti raames viib EKJA läbi 5 seminari, mis on suunatud ettevõtetele ja teistele keskkonnajuhtimisest huvitatud huvirühmadele.

Esimene seminar toimus  شركة الفوركس 16. juunil 2009 Rahvusraamatukogus, mille peateemaks oli Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimine. Vaata seminari ettekandeid siit.

Teine seminar toimus Binary options probability indicator accurate 6. oktoobril 2009 Kundas. Loe siit.

Kolmas seminar toimus fair trade 10. detsembril 2009. Vaata ettekandeid siit.

Neljas seminar toimus binäre option paypal 26.jaanuaril 2010. Vaata ettekandeid siit.

binary reaper indicator review TEABELEHED
Projekti raames antakse välja vähemalt kolm teabelehte.

Teabeleht nr. 16 (juuli 2009)

Teabeleht nr. 17 (oktoober 2009)

Teabeleht nr. 18 (detsember 2009)

Ettevõtete keskkonnategevuse tulemuslikkuse parimad näited

EKJA
Projektid ja uuringud

Uuringu käigus otsitakse häid binäre optionen broker in deutschland näiteid ettevõtete keskkonnategevusest saadud kasust. Näidete kogumise eesmärk on tuua esile parimad praktikad Eestis tegutsevate ettevõtete keskkonnategevusest, millest võiksid õppida kõik ettevõtted. See on hea võimalus näidata oma edusamme keskkonnavallas ka väljapoole. On oluline, et tegevusest on võitnud nii keskkond kui ka ettevõte.

Kogutud näidetest koostatakse infomaterjal, neid tutvustatakse EKJA teabelehes, internetilehekülgedel (www.eco-net.ee, www.ekja.ee) ning mais 2010 toimuval konverentsil. Koostööd tehakse Keskkonnaministeeriumi Keskkonnategija konkursiga ning võimalus on osaleda üleeuroopalisel ettevõtete keskkonnaauhinna konkursil.

Huvitatud ettevõtetel palutakse täita registreerimisvorm ja saata see kontaktidele: Evelin Urbel-Piirsalu, EKJA, ekja@ekja.ee, 6276112, www.ekja.ee

http://kitzmann-architekten.de/?slava=bin%C3%A3-re-option&a04=31 binã re option Lisainfo: Evelin Urbel-Piirsalu, ekja@ekja.ee, 6276116

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...