Trükised

Rohelise kontori käsiraamat

EKJA
Trükised

http://300seconds.co.uk/?sefer=se-gana-dinero-en-opciones-binarias se gana dinero en opciones binarias 2013. aasta lõpus ilmunud SEI Tallinna trükis „ binäre optionen broker test Rohelise kontori käsiraamat“ annab nii era- kui ka avaliku sektori asutustele näpunäiteid keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori põhimõtete rakendamiseks.

handel mit binären optionen und forex Rohelise kontori käsiraamat annab ülevaate Euroopa Rohelise Kontori süsteemi põhimõtetest ja toimimisest. Samuti jagatakse nõuandeid ja näpunäiteid sellest, kuidas kaasata kontoritöötajaid, korraldada keskkonnahoidlikke hankeid, säästa energiat, vett ja kontoritarbeid, kuidas ja milliseid jäätmeid kontoris liigiti koguda ning kuidas muuta oma transpordiharjumusi säästlikumaks ja tervislikumaks. Käsiraamatus antakse ka ülevaade teemaga seotud õigusaktidest, märgistest ja standarditest Euroopas ning Eestis.

binära optioner gratis Raamatus toodud näited ja head tavad põhinevad nii rahvusvahelisel kogemusel kui ka Eesti organisatsioonides tehtul. Muuhulgas leiab näiteid AS Ragn-Sellsi, AS Starmani, Töötukassa, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Põlva maavalitsuse kontoritest. Avalikul sektoril on rohelise kontorina ja keskkonnahoidlike hangete korraldajana märkimisväärne võimalus mõjutada Eesti turgu keskkonnahoidlikumaid valikuid tegema. „Riigisektoril on äärmiselt suur mõju üldise ressursi- ja energiatõhususe saavutamisel ja turu juhtimisel jätkusuutlikumaks – alates energiatõhusate hoonete ehitamisest ja vähem heitgaase eraldavate sõidukite ostmisest kuni veesäästlike tualettide paigaldamiseni,“ märkis Moora.

stok pair Raamat on mõeldud eelkõige organisatsioonidele, kes alustavad oma kontori keskkonnahoidlikumaks muutmist, eesmärgiga juurutada rohelise kontori süsteemi Euroopa Rohelise Kontori põhimõtete järgi. Organisatsioonidel on võimalus taotleda ka Rohelise Kontori tunnistust ehk sertifikaati. SEI Tallinn korraldab 2014. aastal järjekordset koolituste sarja rohelise kontori põhimõtete rakendamisest huvitatud organisatsioonidele.

Köp viagra 130 mg Käsiraamat koostati rahvusvahelise Euroopa Rohelise Kontori projekti raames, mida rahastati EL Leonardo da Vinci programmist. Projekti käigus korraldati 2013. aastal Eesti Rohelise Kontori auhinnakonkurss, mille võitjaks kuulutati AS Ragn Sells, teisele kohale tuli AS DHL Estonia ning kolmanda koha pälvis AS Starman.

Keskkonnajuhtimine avalikus sektoris

EKJA
Trükised

http://vajh.net/?arabinaar=%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84&641=b5 مؤشرات الخيارات الثنائية تحميل Säästva Eesti Instituut on koostanud Keskkonnaministeeriumi tellimusel juhendmaterjali كيفية كسب المال من موقع الويب الخاص بكKeskkonnajuhtimine avalikus sektoris.

binäre optionen eur/usd Juhendmaterjali eesmärk on anda juhiseid keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks avaliku sektori organisatsioonides (nii riigiasutustes kui ka omavalitsustes). Põhirõhk on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi (Eco-Management and Audit Scheme) ehk EMAS-i tutvustamisel ja selle rakendamiseks juhtnööride andmisel. Põgusamalt on käsitletud ka keskkonnahoidliku kontori ehk rohelise kontori põhimõtteid ja rakendamist.

trading micro futures Juhendmaterjal annab ka lühiülevaate keskkonnajuhtimise rakendamise vajadustest ning avaliku sektori organisatsioonidele sobivatest keskkonnajuhtimissüsteemidest ja nende olemusest.

http://steinbierkeller.com/?veselo=guadagnare-con-le-opzioni-binarie&ba6=b7 guadagnare con le opzioni binarie Juhendmaterjali koostamisel on tuginetud nii rahvusvahelistele kui ka Eesti kogemustele, mis on saadud keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisel erinevates avaliku sektori organisatsioonides.

Ülevaade keskkonnamõju hindamise praktikast Eestis

EKJA
Trükised

mercado financiero opciones binarias Ilmunud on إشارة خبراء الخيارات الثنائيةÜlevaade keskkonnamõju hindamise praktikast Eestis”, mis on  järjekorras üheksas trükis sarjas “SEI-Tallinna väljaanded”.

autopzionibinarie consigli Trükisesse on koondatud aastatel 2005-2006 läbiviidud uuringute tulemused. Trükis koosneb kuuest peatükist: 1) keskkonnamõju hindamise üleeestiline ülevaade, 2) 27 KMH menetluse valikuuringu tulemused, 3) keskkonnamõju hindamine Euroopa kohtu ja Eesti kohtute praktikas, 4) KMH menetluse uuringu tulemused, 5) KMH aruannete kvaliteedi uuringu tulemused ja 6) kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialistide tööülesannete ja tööks ettevalmistuse uuringu tulemused. Autorite hulgas on K. Peterson, P. Kuldna, H. Poltimäe, L. Keerberg ja M. Uustal. Uuringuid ja trükise väljaandmist rahastasid Keskkonnaministeerium ja Phare programm.

binäre optionen richtig handeln Esimene peatükk käsitleb keskkonnamõju hindamist üle-Eestilises plaanis nn. vana keskkonnamõju hindamise seaduse (KeHAS) kehtivuse ajal 01.01.2001 kuni 02.04.2005. Nimetatud perioodil algatati üle-Eesti 633 KMH-d, mis täisaastaid arvestades tegi 151 KMH-d aastas, varieerudes 95 ja 238 KMH vahel aastas. Oli ootuspärane, et suurima arendustegevusega piirkondades nagu Harjumaal ja Virumaal algatati vastavalt 35% ja 22% kõigist KMH-dest tollel perioodil. Kõige vähem (2%) algatati KeHAS-i kehtivuse ajal KMH-sid Viljandimaal, Raplamaal, Järvamaal ja Põlvamaal. Valdkondade lõikes algatati enim KMH-sid sadamate, jäätmekäitluse ja tööstusobjektidega seoses.  KMH algatamise motiiviks oli 90%-l juhtudest seadusest tulenev kohustus algatada KMH, ülejäänud juhtudel tegi otsustaja kaalutletud otsuse. Litsentseeritud keskkonnaekspertide töökoormus oli uuritavl perioodil küllatki erinev, 26% ekspertidest oli juhtekpedi rollis 1-5 KMHs, pea sama palju (30%) oli neid eksperte, kes osalesid enam kui 20-ns KMHs, 44% juhtekspertidest osales 6-20-nes KMHs. Üle-Eestiline uuring näitas, et keskmiselt vältas KMH menetlus KMH algatamisest kuni KMH aruande heakskiitmiseni 6,3 kuud, varieerudes maakonniti keskmiselt 4,5 kuust kuni 8,8 kuuni.

opcje binarne na czym polega Käesolev väljaanne on mõeldud kasutamiseks kõigile KMH menetluse osapooltele, aga ka üliõpilasetele ja teistele keskkonnamõju hindamise vastu huvi tundjatele, kes soovivad oma teadmisi täiendada või võrrelda oma töö tulemusi teiste samas valdkonnas tegutsejate omadega.

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise käsiraamat

EKJA
Trükised

delhi trade fair Autorid: Gergely Toth, Harri Moora. 2005. SEI-Tallinn. 76 lk.

seroquel 200 mgs Käsiraamatu eesmärk on anda ülevaade keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise meetoditest ning juhiseid nende rakendamiseks ettevõttes. Käsitletud on selliseid enam levinud meetodeid ja vahendeid nagu sisend-väljundanalüüs, keskkonnakulude arvestus, ökoefektiivsuse hindamine, keskkonnategevuse tulemuslikkuse indeks, keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise indikaatorid jms. Peale ettevõtete pakub käsiraamat vajalikku informatsiooni keskkonnaametnikele, keskkonnaaudiitoritele ja -konsultantidele ning üliõpilastele.
Hind 150 krooni.

Standardi ISO 14001:2004 muudatuste ja täienduste seletusi 2005. SEI-Tallinn, EKJA. 16 lk.

EKJA
Trükised

Brošüüris antakse lühiülevaade uuendatud ISO 14001:2004 standardist. Muudatusi on võrreldud vana standardiga. Seletused kehtivad ka EVS-EN ISO 14001:2005 eestikeelse versiooni kohta.
Hind 50 krooni.
Lisateave: ekja@ekja.ee, 6276116 või seit@seit.ee või 6276100.

Lisaks on SEI-Tallinn Keskkonnaministeeriumi rahastamisel koostanud EÜ ökomärgist tutvustava teatmiku tootjatele.

Teatmiku eesmärk on tutvustada Eesti ettevõtjatele ökomärgist ja selle olulisust tootjatele ning anda juhiseid Euroopa Ühenduse (EÜ) ökomärgise taotlemiseks. Lisaks EÜ ökomärgisele on tutvustatud ka muid ökomärgiseid ning ökomärgiste seotust selliste valdkondadega nagu keskkonnahoidlik tootearendus, keskkonnahoidlikud hanked, keskkonnajuhtimissüsteemid, keskkonnaalase teabe levitamine jne. Teatmik on esmane tutvustav materjal nendele ettevõtjatele, kes on huvitatud EÜ ökomärgise taotlemisest ning soovivad saada selle kohta üldist teavet. Nelja tooterühma näite toel tutvustatakse ettevõtjatele, milliseid toote- ja keskkonnanõudeid tuleb täita, et olla vastavuses ökomärgise andmise kriteeriumidega.

SEI-Tallinn, INEM. 2004. Samm-sammult EMAS-i registreerimiseni. Lühiülevaade Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise (EMAS) määruse nr 761/2001 rakendamisest 24 lk. (pdf)

EKJA
Trükised

Trükis annab lühidalt ja lihtsalt ülevaate Euroopa Liidu (EMAS) määrusest organisatsiooni vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemis. Trükises tutvustakase, mis on keskkonnajuhtimine ja keskkonnajuhtimissüsteem, mis on EMAS ning mille poolest erineb see rahvusvahelisest ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemist. Antakse ülevaade EMAS-i rakendamise sammudest, süsteemi juurutamise kuludest ning abimaterjalidest ja teabeallikatest lisateabe saamiseks.

Käesolev trükis kuulub keskkonnajuhtimissüsteeme ja EMAS-i tutvustavate publikatsioonide seeriasse, mida antakse välja Rahvusvahelise Keskkonnajuhtimise Organisatsiooni (INEM) initsiatiivil välja Euroopa riikides. Trükise Eesti-poolne koostaja on Säästva Eesti Instituut.

Trükist on võimalik saada tasuta Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonist (ekja@ekja.ee, tel: 6276116) või Säästva Eesti Instituudist (vivika@seit.ee, tel: 6276100).

Belmane, I., Dalhammar, C., Moora, H. 2002. Keskkonnajuhtimissüsteemi käsiraamat. SEI-Tallinn, IIIEE Lund University. 144 lk.

EKJA
Trükised

Viimastel aastatel on organisatsioonid hakanud üha enam pöörama tähelepanu keskkonnaküsimustele. Paljud otsivad võimalusi parandada oma keskkonnategevuse tulemusi, vähendada tootmiskulusid ja leida uusi ärivõimalusi. Keskkonnajuhtimissüsteem loob aluse nende küsimustega süstemaatiliseks tegelemiseks. Alates 1996. aastast, mil rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard ISO 14001 ilmavalgust nägi, on sellele ettevõtete poolt iga aastaga üha rohkem tähelepanu pööratud.

Käesoleva käsiraamatu eesmärk on anda selgitusi ja nõu standardi ISO 14001 nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks. Vaatluse all on kõik keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise etapid, alates esmasest keskkonnaülevaatusest ja lõpetades süsteemi valmisoleku hindamise (auditeerimise) ning sertifitseerimiseks ettevalmistamisega. Peale selle käsitletakse saastuse vältimise põhimõtet ja tutvustatakse uusi keskkonnajuhtimisalaseid suundumusi, mida saab kasutada keskkonnategevuse edasiseks arendamiseks ja täiustamiseks.

Lisaks tootmisettevõtetele jt organisatsioonidele pakub käsiraamat vajalikku informatsiooni ka keskkonnaametnikele, keskkonnaaudiitoritele ja -konsultantidele ning üliõpilastele, aidates neil mõista keskkonnajuhtimissüsteemi olemust ja toimimist.

Trükist on võimalik saada EKJA kaudu. EKJA liikmetele maksab raamat 100 krooni, teistele 250 krooni.

Hetkel on raamat läbi müüdud. Uus, täiendatud väljaanne peaks ilmuma kevadel 2016.

Ökokaardistamise käsiraamat ettevõtetele

EKJA
Trükised

Ökokaardistamine on lihtne visuaalne vahend eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele oma keskkonnategevuse analüüsimiseks, juhtimiseks ning sellest teavitamiseks. Ökokaardistamine on lihtne abivahend neile ettevõtetele, kes soovivad kiiresti saada ülevaadet oma keskkonnategevusest ja võimalikest probleemidest ning selle põhjal parandada selle tegevuse tulemuslikkust. Ökokaardistamine on ka hea vahend ettevõtte esmase keskkonnaülevaatuse läbiviimiseks, kui juurutatakse standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme (ISO 14001, EMAS).

Ökokaardistamise metoodika sisaldab mitut etappi, kus määratletakse ettevõtte asukoht ümbritseva suhtes, hinnatakse materjalivoogusid ja ressursikasutust, kaasatakse töötajad probleemide väljaselgitamise ja lahendamise protsessi ning koostatakse ökokaardid, mis üldjuhul käsitlevad kuute teemat: vesi; pinnas ja ladustamine; õhk, müra ja tolm; energia; jäätmed ja riskid. Saadud andmetele toetudes koostatakse oma keskkonnategevuse esmane ülevaade, mis on aluseks lihtsa keskkonnajuhtimissüsteemi loomisel.

Ökokaardistamise käigus määratletakse keskkonnategevuse tulemuslikkuse indikaatorid ning koostatakse ka lühike keskkonnaaruanne.

Ökokaardistamine on praegu täiustamisel. Uue ökokaardistamise versiooni abil peaksid ka väikesed ettevõtted saama juurutada lihtsat ja vähese dokumentatsiooniga juhtimissüsteemi, mis vastaks ka ISO 14001 või EMAS nõuetele.

Ökokaardistamise trükiseid müügil ei ole. Neid jagatakse ökokaardistamise koolituses osalevatele ettevõtetele. BALTEMA projekti raames koolitati välja rühm Eesti eksperte, kes on pädevad viima läbi ökokaardistamise koolitusi ettevõtetes ja organisatsioonides. EKJA-l on kavas 2004. aasta esimesel poolel läbi viia ökokaardistamise koolituste seeria. Informatsiooni koolituste ja ökokaardistamise käsiraamatu kohta saab EKJA-st või SEI-Tallinnast.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...