Trükised

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise käsiraamat

EKJA
Trükised

Käsiraamatu eesmärk on anda ülevaade keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise meetoditest ning juhiseid nende rakendamiseks ettevõttes. Käsitletud on selliseid enam levinud meetodeid ja vahendeid nagu sisend-väljundanalüüs, keskkonnakulude arvestus, ökoefektiivsuse hindamine, keskkonnategevuse tulemuslikkuse indeks, keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise indikaatorid jms. Peale ettevõtete pakub käsiraamat vajalikku informatsiooni keskkonnaametnikele, keskkonnaaudiitoritele ja -konsultantidele ning üliõpilastele.
Hind 150 krooni.

Standardi ISO 14001:2004 muudatuste ja täienduste seletusi 2005. SEI-Tallinn, EKJA. 16 lk.

EKJA
Trükised

Brošüüris antakse lühiülevaade uuendatud ISO 14001:2004 standardist. Muudatusi on võrreldud vana standardiga. Seletused kehtivad ka EVS-EN ISO 14001:2005 eestikeelse versiooni kohta.
Hind 50 krooni.
Lisateave: ekja@ekja.ee, 6276116 või seit@seit.ee või 6276100.

Lisaks on SEI-Tallinn Keskkonnaministeeriumi rahastamisel koostanud EÜ ökomärgist tutvustava teatmiku tootjatele.

Teatmiku eesmärk on tutvustada Eesti ettevõtjatele ökomärgist ja selle olulisust tootjatele ning anda juhiseid Euroopa Ühenduse (EÜ) ökomärgise taotlemiseks. Lisaks EÜ ökomärgisele on tutvustatud ka muid ökomärgiseid ning ökomärgiste seotust selliste valdkondadega nagu keskkonnahoidlik tootearendus, keskkonnahoidlikud hanked, keskkonnajuhtimissüsteemid, keskkonnaalase teabe levitamine jne. Teatmik on esmane tutvustav materjal nendele ettevõtjatele, kes on huvitatud EÜ ökomärgise taotlemisest ning soovivad saada selle kohta üldist teavet. Nelja tooterühma näite toel tutvustatakse ettevõtjatele, milliseid toote- ja keskkonnanõudeid tuleb täita, et olla vastavuses ökomärgise andmise kriteeriumidega.

SEI-Tallinn, INEM. 2004. Samm-sammult EMAS-i registreerimiseni. Lühiülevaade Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise (EMAS) määruse nr 761/2001 rakendamisest 24 lk. (pdf)

EKJA
Trükised

Trükis annab lühidalt ja lihtsalt ülevaate Euroopa Liidu (EMAS) määrusest organisatsiooni vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemis. Trükises tutvustakase, mis on keskkonnajuhtimine ja keskkonnajuhtimissüsteem, mis on EMAS ning mille poolest erineb see rahvusvahelisest ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemist. Antakse ülevaade EMAS-i rakendamise sammudest, süsteemi juurutamise kuludest ning abimaterjalidest ja teabeallikatest lisateabe saamiseks.

Käesolev trükis kuulub keskkonnajuhtimissüsteeme ja EMAS-i tutvustavate publikatsioonide seeriasse, mida antakse välja Rahvusvahelise Keskkonnajuhtimise Organisatsiooni (INEM) initsiatiivil välja Euroopa riikides. Trükise Eesti-poolne koostaja on Säästva Eesti Instituut.

Trükist on võimalik saada tasuta Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonist (ekja@ekja.ee, tel: 6276116) või Säästva Eesti Instituudist (vivika@seit.ee, tel: 6276100).

Belmane, I., Dalhammar, C., Moora, H. 2002. Keskkonnajuhtimissüsteemi käsiraamat. SEI-Tallinn, IIIEE Lund University. 144 lk.

EKJA
Trükised

Viimastel aastatel on organisatsioonid hakanud üha enam pöörama tähelepanu keskkonnaküsimustele. Paljud otsivad võimalusi parandada oma keskkonnategevuse tulemusi, vähendada tootmiskulusid ja leida uusi ärivõimalusi. Keskkonnajuhtimissüsteem loob aluse nende küsimustega süstemaatiliseks tegelemiseks. Alates 1996. aastast, mil rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard ISO 14001 ilmavalgust nägi, on sellele ettevõtete poolt iga aastaga üha rohkem tähelepanu pööratud.

Käesoleva käsiraamatu eesmärk on anda selgitusi ja nõu standardi ISO 14001 nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks. Vaatluse all on kõik keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise etapid, alates esmasest keskkonnaülevaatusest ja lõpetades süsteemi valmisoleku hindamise (auditeerimise) ning sertifitseerimiseks ettevalmistamisega. Peale selle käsitletakse saastuse vältimise põhimõtet ja tutvustatakse uusi keskkonnajuhtimisalaseid suundumusi, mida saab kasutada keskkonnategevuse edasiseks arendamiseks ja täiustamiseks.

Lisaks tootmisettevõtetele jt organisatsioonidele pakub käsiraamat vajalikku informatsiooni ka keskkonnaametnikele, keskkonnaaudiitoritele ja -konsultantidele ning üliõpilastele, aidates neil mõista keskkonnajuhtimissüsteemi olemust ja toimimist.

Trükist on võimalik saada EKJA kaudu. EKJA liikmetele maksab raamat 100 krooni, teistele 250 krooni.

Hetkel on raamat läbi müüdud. Uus, täiendatud väljaanne peaks ilmuma kevadel 2016.

Ökokaardistamise käsiraamat ettevõtetele

EKJA
Trükised

Ökokaardistamine on lihtne visuaalne vahend eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele oma keskkonnategevuse analüüsimiseks, juhtimiseks ning sellest teavitamiseks. Ökokaardistamine on lihtne abivahend neile ettevõtetele, kes soovivad kiiresti saada ülevaadet oma keskkonnategevusest ja võimalikest probleemidest ning selle põhjal parandada selle tegevuse tulemuslikkust. Ökokaardistamine on ka hea vahend ettevõtte esmase keskkonnaülevaatuse läbiviimiseks, kui juurutatakse standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme (ISO 14001, EMAS).

Ökokaardistamise metoodika sisaldab mitut etappi, kus määratletakse ettevõtte asukoht ümbritseva suhtes, hinnatakse materjalivoogusid ja ressursikasutust, kaasatakse töötajad probleemide väljaselgitamise ja lahendamise protsessi ning koostatakse ökokaardid, mis üldjuhul käsitlevad kuute teemat: vesi; pinnas ja ladustamine; õhk, müra ja tolm; energia; jäätmed ja riskid. Saadud andmetele toetudes koostatakse oma keskkonnategevuse esmane ülevaade, mis on aluseks lihtsa keskkonnajuhtimissüsteemi loomisel.

Ökokaardistamise käigus määratletakse keskkonnategevuse tulemuslikkuse indikaatorid ning koostatakse ka lühike keskkonnaaruanne.

Ökokaardistamine on praegu täiustamisel. Uue ökokaardistamise versiooni abil peaksid ka väikesed ettevõtted saama juurutada lihtsat ja vähese dokumentatsiooniga juhtimissüsteemi, mis vastaks ka ISO 14001 või EMAS nõuetele.

Ökokaardistamise trükiseid müügil ei ole. Neid jagatakse ökokaardistamise koolituses osalevatele ettevõtetele. BALTEMA projekti raames koolitati välja rühm Eesti eksperte, kes on pädevad viima läbi ökokaardistamise koolitusi ettevõtetes ja organisatsioonides. EKJA-l on kavas 2004. aasta esimesel poolel läbi viia ökokaardistamise koolituste seeria. Informatsiooni koolituste ja ökokaardistamise käsiraamatu kohta saab EKJA-st või SEI-Tallinnast.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...